• Najada
 • hevli
 • psychobabble
 • OFFka
 • avian
 • idana
 • Sinneswandlerin
 • sipping
 • fuckplastic
 • orendasophie
 • nettle-carrier
 • dyspnea
 • illgresi
 • grumpy
 • whothefuckismonikapomijan
 • nieprzytomny
 • are
 • ankkku
 • lonelygirl15
 • HambreDelAlma
 • Barszczowydeszcz
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Reposted fromFlau Flau viawarkocz warkocz
1703 6fe9 500
Reposted fromtoft toft viano-longer-kore no-longer-kore
8577 eca7 500
Reposted fromhagis hagis viaSzczurek Szczurek
Reposted fromshitty shitty viakatt katt
8504 77d7 500
Reposted fromkniepuder kniepuder viakatt katt
4700 218c 500
Reposted frommaryjanejanis maryjanejanis viakatt katt
Reposted fromgruetze gruetze viakatt katt
3757 bf96 500
Victo Ngai
Reposted fromsponzy sponzy viaSzczurek Szczurek
6900 fc1e 500
Reposted fromtfu tfu viaBucefal Bucefal
Reposted fromliszka liszka viawarkocz warkocz
3043 7da1 500
Edward Pfizenmaier Wollman Rink, Central Park, New York City, 1954
Reposted fromhalucine halucine viawarkocz warkocz
8299 792b
Reposted fromidiod idiod viadanonisko danonisko
7772 4943 500
Reposted fromhagis hagis viareactivityparty reactivityparty
7102 e0e8 500
Reposted fromqb qb viareactivityparty reactivityparty
0835 ebd8 500
Reposted fromusunto usunto viajanealicejones janealicejones
Rozbierz mnie,
z nieufności,
apatii
i niewiary,
z kombinezonu
zawiedzionych
pragnień,
bolesnej świadomości
nostalgii
i tęsknoty.

Rozbierz mnie tak,
bym została
jak byłam na początku.

Rozbierz...
— Dorota Lorenowicz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl